Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu KOOPERUJ.PL

POSTANOWNIENIA OGÓLNE

Regulamin definiuje zasady korzystania z serwisu KOOPERUJ.PL
Właścicielem i operatorem serwisu jest:DIGTRON
ul. Karsińskiego 20, 47-200 Kędzierzyn Koźle,
NIP: 7491959677
REGON: 160256155
Użytkownikiem serwisu zostaje się w chwili wypełnienia Ankiety rejestracyjnej.               
Ankieta rejestracyjna obejmuje dane:
4.1.obowiązkowe.
4.2. nieobowiązkowe.
 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:

Użytkownik zobowiązany jest do:
1.1. Wypełnienia ankiety zawierającej dane zgodnie z prawdą w momencie rejestracji i ich bieżącą aktualizacją.
1.2. Wypełnienia ankieta dotyczy składania ofert i ich aktualizacji.
1.3. Zastosowania i przestrzegania regulaminu strony KOOPERUJ.PL i jej poprawek.
1.4. Ochrony identyfikatora - login / hasło

Użytkownik ma prawo do:
2.1. Dostępu do serwisu KOOPERUJ.PL w ramach opłaconego abonamentu.
2.2. Dokonywania zmian danych rejestracyjnych - wpisu do katalogu firm.

Użytkownik upoważnia stronę KOOPERUJ.PL do kierowania na swój adres informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp.
Operator strony KOOPERUJ.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
4.1. Treść ofert oraz wiarogodności danych teleadresowych.
4.2. Czasowy brak dostępu do strony wynikający z winy użytkownika lub wskutek działań sił wyższych.
4.3. Szkody wynikające z udostępnienia „hasła” oraz "login" osobom trzecim.
4.4 Ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony.

Operator strony KOOPERUJ.PL ma prawo do:
5.1. Weryfikacji zawartych na stronie ofert i ich wiarygodności.
5.2. Usuwać konta użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu.
5.3. Wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników w celach marketingowo - reklamowych,
5.4. Wprowadzania zmian w regulaminie.

Operator strony KOOPERUJ.PL dołoży wszelkich możliwych starań, aby:
6.1. Zawartość strony zawierała tylko prawdziwe dane i informacje.
6.2. Promować i reklamować stronę KOOPERUJ.PL.
6.3. Strona prowadzona była poprawnie i bez zarzutów.
6.4. Stale uzupełniać i pogłębiać zawartość strony.
W celu usunięcia konta należy skierować do administratora pisemną rezygnację zawierającą dane firmy oraz prośbę o usunięcie wraz z podaniem przyczyny, rezygnację należy przesłać na adres: rezegnacja@kooperuj.pl. 
 


ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
Poniższe zapisy Regulaminu świadczenia usług dotyczą szczegółowych umów o świadczenie usług kooperacji oraz usług elektronicznych o charakterze reklamowym dokonywanych w oparciu o następujące umowy:
1.1. Wpis do Katalogu Firm
1.2. Zamieszczania ogłoszeń, zapytań ofertowych wraz z podaniem szczegółowych wymagań
1.3. Otrzymywania informacji o wpływie zapytania ofertowego z branży użytkownika zgodnie z określonymi kategoriami świadczonych usług na poziomie wpisu do katalogu firm.
Wszelkie płatności związane z wykupieniem dodatkowych usług dokonywane jest poprzez:2.1. Polecenie przelewu na konto operatora strony KOOPERUJ.PL podanego na Fakturze ProForma
2.2. Opcję realizowaną przez Przelewy 24.
 
 
WPIS DO KATALOGU FIRM
Wpis do katalogu jest usługą płatną.
Użytkownik składa zamówienie na usługę przez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie KOOPERUJ.PL i akceptuje warunki po kliknięciu „aktywuj abonament”.
Operator strony KOOPERUJ.PL zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre obyczaje itp.
Składając zamówienie na usługę użytkownik składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią usługi po stronie operatora strony KOOPERUJ.PL. Zamawiający zobowiązuje się także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest wpłynięcie do operatora strony KOOPERUJ.PL. płatności.

Wszelkie płatności związane z publikacją wpisu do katalogu firm są dokonywane poprzez:
11.1. Polecenie przelewu na konto operatora strony KOOPERUJ.PL na podstawie faktury Pro Forma
11.2. System płatności Przelewy24.
Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie wskazanym w fakturze Pro forma.
Należność nie może zostać podzielona na raty.
Wysokość należności jest ustalana na podstawie Cennika Usług obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
Zamawiający jako potwierdzenie chęci wykupienia usługi składa podpisane zamówienie.        W przeciągu jednego dnia roboczego Zamawiający ma możliwość zrezygnowania z zakupu. Warunkiem jest przesłanie pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną z zachowaniem jednodniowego terminu rezygnacji.
Faktura Pro forma zostaje przesłana do Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną email, na adres wskazany w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach, faktura Pro forma może być wysłana do Zamawiającego faksem lub poprzez tradycyjną pocztę.
Zawartość wpisów do katalogu firm dostępna jest płatnie na stronie KOOPERUJ.PL. 
 
 
ZLECENIA
Strona KOOPERUJ.PL umożliwia powiązanie zleceniodawców z zleceniobiorcami oraz odwrotnie.

Oferty grupowane są według dat publikacji

Każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnego przeglądania wszystkich ofert jednakże dane teleadresowe zleceniodawcy dostępne są po opłaceniu abonamentu.

Treść oferty jest dostępna publicznie.

Operator strony KOOPERUJ.PL nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez użytkowników, wynikłych z:
6.1. Niepoprawnie jakościowo wykonanego zlecenia.
6.2. Wykonania zlecenia niezgodnie z dostarczona dokumentacją.
6.3. Nieterminowego wykonania zlecenia.
Właściciel strony KOOPERUJ.PL nie odpowiada za płatności za wykonane zlecenia.

Wartość zlecenia, termin płatności oraz pozostałe warunki ustalają strony zainteresowane.

Właściciel serwisu nie odpowiada za straty wynikłe z chwilowych braków dostępu do serwisu    z przyczyn awarii/ przeglądów serwisowych/ aktualizacji strony. 
 
 
OGÓLNE WARUNKI WYSTAWIANIA OGŁOSZEŃ
Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania

Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia i wykonania umowy będącej rezultatem zamieszczonego Ogłoszenia.

Administrator nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami w Serwisie i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umów mają możliwość ich zawarcia lub wykonania.

Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Usługi lub Zlecenia.

Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich           i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora.

Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.) będących częścią Ogłoszeń opublikowanych na stronie
Użytkownicy powinni dołożyć należytej staranności, aby tworzone przez nich Ogłoszenia,       a także oferty oraz oświadczenia o ich przyjęciu nie były dokonywane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa. 
 
 
OCHRONA PRYWATNOŚCI
Operator strony  KOOPERUJ.PL przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania serwisu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji.
Użytkownik strony KOOPERUJ.PL upoważnia operatora strony KOOPERUJ.PL                     do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej użytkownika.
Niektóre obszary strony KOOPERUJ.PL mogą wykorzystywać cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez operatora serwisu KOOPERUJ.PL 
 

NOTKA PRAWNA
Strona KOOPERUJ.PL nie jest witryną doradczą. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania     w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych na stronie KOOPERUJ.PL odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
Operator strony KOOPERUJ.PL nie odpowiada na przesyłane pytania i prośby o rozwiązanie kwestii związanych z branżą, której dotyczy strona. Wyrażamy przekonanie, że rozwiązywanie szczegółowych problemów powinno odbywać się z pomocą wykwalifikowanego doradcy lub specjalisty z dziedziny, której zagadnienie dotyczy.
Operator strony KOOPERUJ.PL oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne, inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z nieodległej przeszłości. 
 
 
REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje dotyczące nienależytego wykonania umowy należy składać poprzez wysłanie e-maila w terminie 14 dni od daty początkowej emisji materiałów reklamowych na adres: biuro@kooperuj.pl. Reklamacja powinna zawierać informację na temat rodzaju uchybienia oraz jego opis wraz z uzasadnieniem. Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane na co Użytkownik Serwisu wyraża zgodę. 
 
 
POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-01-2019.
Uwagi, zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@kooperuj.pl.
Po uważnym zapoznaniu się z powyższym regulaminem, użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu.
Operator strony zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach niniejszego regulaminu przesyłana będzie na adres e-mail podany       w czasie rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany regulaminu w terminie 7 dni od dnia jej wysłania do Klienta oznacza akceptację wprowadzonych zmian                      w Regulaminie użytkownika.

Pomoc i wsparcie